Публічна оферта

Договір (Публічна оферта) аутсорсингової компанії «Букад»

Запрошуємо до співпраці. З текстом договору можете ознайомитися на цій сторінці або завантажити за посиланням Договір БУКАД.

Публічна оферта

Договір (Публічна оферта)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АУТСОРСИНГОВА КОМПАНІЯ “БУКАД”, код ЄДРПОУ: 35926708 (далі – «Виконавець»), зареєстрована відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб (далі – «Замовник»), укласти цей Договір (Публічну оферту) (далі – «Договір (Публічна оферта)») на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Публічна оферта» – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір (Публічну оферту) на певних умовах.

«Договір (Публічна оферта)» – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті Виконавця http://www.bukad.com.ua/

«Cайт Виконавця» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://www.bukad.com.ua/ , яка є офіційним джерелом інформування потенційних замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

«Акцепт» – повне і безумовне прийняття Договору (Публічної оферти) шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через установи банків або з рахунку Замовника. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок Виконавця.

«Послуги» – набір інформаційно-консультаційних послуг з супроводу бухгалтерської діяльності Замовника, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

«Сторони» – Виконавець та Замовник.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору (Публічної оферти) в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору (Публічної оферти) Сторонами.

2.2. Договір (Публічна оферта) має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору (Публічної оферти) в повному обсязі шляхом Акцепту.

2.4. Акцепт означає, що Замовник згоден з усіма положеннями Договору (Публічної оферти), повною мірою усвідомлює свої дії. Сторони, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

2.5. Укладаючи цей Договір (Публічну оферту) Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору (Публічної оферти), цін на Послуги.

2.6. Даний Договір (Публічна оферта) також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору (Публічної оферти) в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору (Публічної оферти), він не має права укладати цей Договір (Публічну оферту), а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором (Публічною офертою).

2.7. Акцептуючи даний Договір (Публічну оферту), Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору (Публічної оферти) він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

2.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору (Публічної оферти) відповідно до його умов.

2.9 У своїй діяльності Виконавець керується законодавством України та нормативними актами, що поширюють свою дію на Замовника

2.10 У випадках, коли дії Замовника, на думку Виконавця, не відповідають поширеному на Підприємство законодавству Виконавець, не виконуючи розпорядження, у письмовій формі звертає увагу Замовника на незаконність даного ним розпорядження. При отриманні від Замовника письмового розпорядження, Виконавець виконує його. Уся повнота відповідальності за згадане розпорядження, у випадку визнання його незаконним, полягає на Замовник.

2.11 Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим договором Виконавець зобов’язується здійснювати облік доходів і витрат Замовника згідно з вимогами Українського законодавства, а Замовник зобов’язується створювати необхідні для цього умови та своєчасно оплачувати роботу Виконавця. 

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

4.1. Для виконання робіт цього договору Виконавець використовує власні засоби виробництва та обладнання.

4.2. Акцептом даного Договору (Публічної оферти) визнається оплата Замовником,  вартості послуг (повна або часткова), згідно виставленого рахунку на електронну пошту Замовника, і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору (Публічної оферти) і прирівнюється до власноручного підпису Замовника.

4.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептована, а Договір (Публічна оферта) укладеним.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Обов’язки Виконавця:

5.1.1. Забезпечення дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку згідно чинного законодавства України.

5.1.2. Ведення податкового обліку відповідно до вимог податкового законодавства.

5.1.3. Складання та подання у встановлені чинним законодавством терміни фінансової податкової, статистичної звітності.

5.1.4. Нарахування платежів у бюджет, та до позабюджетних фондів.

5.1.5. Дотримання умов конфіденційності інформації.

5.1.6. Зберігати незалежність, доброзичливість та нейтральність до Замовника.

5.1.7. Зберігати таємницю попередніх та кінцевих результатів робіт за цим договором перед третіми особами та персоналом Замовника.

5.1.8. Своєчасний інструктаж Замовника з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності.

5.1.9. Складання на вимогу Замовника, в межах можливостей бухгалтерської програми, оперативних бухгалтерських звітів та довідок.

5.1.10. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації.

5.1.11. Щомісячне  оброблення  підготовлених первинних  бухгалтерських  документів.

5.1.12. Формування  регістрів бухгалтерського  та податкового  обліку.

5.1.13. Представлення  Замовника  у  податкових  та  інших  органах (за потреби).

5.1.14. Консультації  Замовника в межах своєї компетенції з бухгалтерських  питань  діяльності Замовника.

5.2. Обов’язки Замовника

5.2.1. Забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

5.2.2. Забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог Виконавця, щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

5.2.3. Своєчасно надавати Виконавцеві усі необхідні документи, які реально відображають економіко-правову сутність господарських операцій Замовника та мають доказову силу відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2.4. Відмовитися від будь-яких дій по втручанню в роботу Виконавця або впливу на його думку або дії.

5.2.5. Додаткові обов’язки  сторін, умови їх виконання, а також пов’язані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додатковою угодою.

5.2.6. Вчасно приймати та оплачувати результат виконання цього договору згідно з його умовами.

5.2.7. Підписувати відповідні первинні документи, регістри обліку та форми звітності.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором (Публічною офертою);

5.3.2 Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором (Публічною офертою).

5.4 Замовник має право:

5.4.1 Отримати Послуги належної якості відповідно до Договору

5.4.2 Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Сторони досягли згоди про вартість робіт, передбачених у пункті 3.1. цього Договору, яка встановлюється у відповідності до ціноутворення Виконавця і формується відносно кількості опрацьованих господарських операцій, кількості найманих працівників, кількості та суми податкових накладних і т.д. протягом місяця.

Повний перелік послуг та їх вартість зазначено у додатку 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною даного Договору.

6.2. Рахунок за надані послуги виставляється з 18 по 23 число кожного поточного місяця за попередній місяць, згідно  додатку 1 цього Договору.

6.3. Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця.

6.4  Замовник  зобов’язаний оплатити рахунок у повному обсязі протягом 10 календарних днів з моменту отримання рахунку від Виконавця.

6.5. У випадку порушення Замовником термінів платежу Виконавець має право призупинити виконання робіт до сплати заборгованості. При цьому відповідальність за штрафи, пені і т.д. за порушення термінів виконання робіт покладається на Замовника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Дія цього Договору (Публічної оферти) припиняється:

8.1.1. За згодою сторін;

8.1.2. В інших випадках, передбачених цим Договором (Публічною офертою) та чинним законодавством України.

8.2. У разі відкликання Договору (Публічної оферти) Виконавцем протягом терміну дії Договору (Публічної оферти), Договір (Публічна оферта) вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Договору (Публічної оферти).

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1.      Замовник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних.

9.2.      Виконавець зобов’язується не передавати інформацію про Замовника третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України.

10. ТЕРИТОРІЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)

10.1.    Даний Договір (Публічна ферта) діє на території всього світу.

10.2.    Даний Договір (Публічна оферта) набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем. Договірні відносини між окремим Замовником і Виконавцем набувають чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати вартості послуг, відповідно до розділу 6 цього Договору та діють до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.3. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до умов Договору (Публічної оферти) та / або відкликати Договір (Публічну оферту) в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Договору (Публічної оферти), такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору (Публічної оферти) на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненого Договору (Публічної оферти).

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір (Публічна оферта) складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

11.2. Виконавець при наданні послуг Замовнику може залучати інші сторонні організації.

11.3. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором (Публічною офертою) не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом одного дня Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.

11.4. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

11.5. Якщо якесь із положень цього Договору (Публічної оферти) буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

12. Реквізити Виконавця

ВИКОНАВЕЦЬ :

ПП «АК «БУКАД»

ЄДРПОУ 35926708

36023, м. Полтава, вул. Героїв АТО,75, кв.79 

Тел. 0675325600

п/р № UA603516290000000026006161398

МФО 351629

Банк ПАТ "Мегабанк" м. Харків

ІПН 359267016013       

Свідоцтво №100142052

 

Додаток 1.

Перелік послуг та їх вартість

  • Формування звітності по підприємству без найманих працівників – 900,00 грн./міс.
  • Формування звітності по підприємству з найманими працівниками – 1080,00 грн./міс.
  • Опрацювання документації по найманим працівникам – 300,00 грн./міс./люд.
  • Опрацювання 1-ї господарської операції – 72,00 грн.
  • Виписка податкової накладної або акцизної накладної (до 10-ти позицій) – 36,00 грн.
  • Реєстрація податкової накладної  в ЄРПН (Р).

     Р=∑ПДВ*0,2%, але не менше – 36,00 грн., де

            Р- вартість реєстрації Податкової накладної в ЄРПН,

            ∑ПДВ – сума ПДВ в цій податковій накладній.

  • Виписка первинних документів (ціна за пакет) – 72,00 грн.
  • Опрацювання 1-ї господарської операції (валюта) – 144,00 грн.
  • Виписка первинних документів від імені сторонніх організацій на клієнта – 210,00 грн. (ціна за пакет)